REGULAMIN KONKURSU: "Wygraj bilet na Galę CHARITY FIGHT NIGHT"

REGULAMIN KONKURSU: "Wygraj bilet na Galę CHARITY FIGHT NIGHT"

§1. Organizator
1. Organizatorem konkursu „Wygraj bilet na Galę CHARITY FIGHT NIGHT” jest DOLCI SAPORI SP. Z
O.O. ul. ul. Ogrodnicza 67, 05-082 Babice Nowe , adres e-mail: marketing@dolcisapori.pl NIP: 5223189215,
REGON: 386948518 (dalej „Organizator").
2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator DOLCI SAPORI SP. Z O.O. ul. ul. Ogrodnicza 67, 05-082 Babice
Nowe, adres e-mail: marketing@dolcisapori.pl NIP: 5223189215, REGON: 386948518
3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem
Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i
reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się
solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który
skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.02.2024 i trwa do dnia 27.02.2024
2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na zadanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne
ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 28.02.2024
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących
w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące
zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3
osoby wytypowane przez Organizatora.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
1.3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem
1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
1.5. posiada własne konto publiczne w serwisie społecznościowym Instagram
1.6. wykonała Zadanie Konkursowe.
2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.6 stanowi podstawę do wykluczenia
Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania
nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie
danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę
uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu
serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu i przebieg
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod
adresem https://www.instagram.com/gala_charityfightnight/
2. Zadanie Konkursowe polega na:
2.1 Wpłaceniu kwoty minimum 20,00 zł na zbiórkę charytatywną umieszczoną pod linkiem
https://wolniodraka.pl/donations/gala-charity-fight-night/ oraz udostępnieniu zrzutu ekranu z dowodem wpłaty na
relacji na stories na własnym koncie Instagram.
2.2 Skomentowaniu postu użytkownika gala_charityfightnight w serwisie Instagram z autorskim pomysłem na
hasło promujące wydarzenie.
2.3 Oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym 3 (słownie trzy) znajome osoby zapraszając do udziału
w konkursie.
2.4 Udostępnić post konkursowy jako swoją relacje w instastory.
3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących
prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa
autorskie.
4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 3 najciekawsze komentarze i
nagrodzi każdego autora biletem STANDARD na Galę CHARITY FIGHT NIGHT o wartości 199 zł (sto
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) uprawniającego do wstępu na Galę, która odbędzie się 02.03.2024 w Legia
Fight Club w Warszawie
5. Administratorzy profilu gala_charityfightnight mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające
postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 2 (dwóch)
dni roboczych od zakończenia Konkursu.

§5. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie "Wygraj bilet na Galę CHARITY FIGHT NIGHT organizowanym przez Dolci
Sapori sp. z o.o., są 3 bilety STANDARD na Galę CHARITY FIGHT NIGHT, każdy o wartości 199 zł
(sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) uprawniającego do wstępu na Galę, która odbędzie się 02.03.2024 w
Legia Fight Club w Warszawie
2. Bilety są ważne do 02.03.2024.
3. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 299 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
4. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z
oficjalnego gala_charityfightnight. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci Biletu jest przesłanie do dnia
01.03.2024 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, bilet będzie do
odbioru u Organizatora na miejscu i w dniu wydarzenia.
5. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków w ciągu 2 dni roboczych,
Laureat traci prawo do Nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.
7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień
Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze
złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw
indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i
nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez DOLCI SAPORI
SP. Z O.O. z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw,
dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane
na potrzeby reklamy marki gala_charityfightnight w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje
licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z
Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres
5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z
Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu
publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym
miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub
reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi
dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec
Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może
wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania
Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań
Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w
Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi
obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym
w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących
wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące
jakichkolwiek towarów lub usług innych niż gala_charityfightnight.
8. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia
równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją
innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu
Administratorem danych osobowych Uczestników jest DOLCI SAPORI SP. Z O.O. ul. ul. Ogrodnicza 67, 05-082
Babice Nowe , adres e-mail: marketing@dolcisapori.pl NIP: 5223189215, REGON: 386948518. Dane osobowe
są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu
korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach
związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników
Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z
przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a
od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po
zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie
danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody,
ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny,
natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: www.charityfightnight.pl
2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach
internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną
mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do
zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją
kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz
Uczestnika.
3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w
formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty
zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym
(o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7
(siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być
kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@dolcisapori.pl. Organizator ma
obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.