Polityka prywatności

Definicje:

1. Administrator – oznacza administratora danych osobowych, którym jest Dolci Sapori
Sp. Z o.o. z siedzibą w Babicach Nowych (NIP: 5223189215) pod adresem: ul.
Ogrodnicza 72, 05-082 Babice Nowe.

2. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane Osobowe – oznaczają wszelką informację o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

4. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
https://charityfightnight.pl/.

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, jego usług oraz
funkcjonalności

6. Telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne
przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;

7. Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności oraz cookies;

Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest dostarczenie informacji o zasadach przetwarzania
Danych Osobowych w Serwisie. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z RODO
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

1. Jak skontaktować się z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może
skontaktować się z Administratorem:
a) kierując korespondencję tradycyjną na adres Dolci Sapori spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Babicach Nowych pod adresem: ul. Ogrodnicza 72,
05-082 Babice Nowe.
lub,
b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: wspolpraca@charityfightnight.pl

2. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzane są Dane Osobowe?

Administrator przetwarza Dane Osobowe 1. W celu zawarcia i wykonania umowy z
Administratorem (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów z
zakresu rachunkowości (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3.w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) rodo polegającego na:
a. rozpowszechnianiu treści udostępnionych w serwisie,
b. usprawnieniu komunikacji wewnątrz firmy, a także w komunikacji administratora
Użytkownikiem,
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w drodze postępowań
pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych,
d. Marketingu bezpośrednim.

4. w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej dobrowolnej zgody na przesyłanie
informacji handlowych Administrator może przekazywać Użytkownikowi informacje
handlowe dotyczące Administratora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany w formularzu adres
e-mail lub numer telefonu.

3. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem Danych
Osobowych?

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownikowi przysługują następujące
prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,
b) prawo do sprostowania danych w przypadku gdy są one nieprawidłowe i ich
uzupełnienia, gdy są niekompletne,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do sprzeciwu przetwarzania w sytuacji gdy Administrator przetwarza Dane
Osobowe Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich jak np.
marketing bezpośredni,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
h) prawo do wniesienia skargi dotyczącego przetwarzania Danych Osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193
Warszawa)
W celu realizacji przysługujących Użytkownikowi wskazanych powyżej praw należy
skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 1 niniejszej Polityki
prywatności.

4. Podanie danych osobowych

Korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika
Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może utrudnić
bądź uniemożliwić korzystanie z Serwisu oraz świadczonych usług.

5. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych oraz danych
osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Administrator nie przetwarza danych szczególnie chronionych i danych dotyczących
wyroków skazujących i naruszeń prawa.

6. Komu Administrator udostępnia Dane Osobowe?

Administrator może udostępniać dane osobowe:
a) usługodawcom świadczącym usługi w imieniu lub na rzecz Administratora.
b) podmiotom powiązanym z Administratorem,
c) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w
koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom
państwowym.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje Danych Osobowych do państw trzecich.

8. Jak długo Administrator przechowuje Dane Osobowe?

Administrator przechowuje Dane Osobowe:a) dotyczące Użytkownika przetwarzane
wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane wyłącznie przez okres
obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz do czasu upływu
wzajemnych roszczeń przysługujących stronom wynikającym z zawartej umowy,
b) dotyczących Użytkownika zebrane w związku z prawnie uzasadnionym interesem
Administratora - do momentu złożenia sprzeciwu przez Użytkownika,
c) dotyczące Użytkownika przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na
przesyłanie informacji handlowych lub dla celów marketingu bezpośredniego – do czasu
wycofanie udzielonej zgody, która to może być odwołana w każdej chwili.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
w oparciu o przekazane dane osobowe.

10. Zmiany polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdy
potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynika ze zmiany przepisów prawa o
zmianach polityki prywatności Użytkownicy, których dane są przetwarzane zgodnie z
niniejszą polityką prywatności zostaną powiadomieni poprzez www.charityfightnight.pl

11. Pliki cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w Telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na Telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu jest Administrator.
4. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
a) optymalizacji Serwisu w stosunku do Użytkownika. W szczególności pliki cookies
pozwalają na identyfikację Telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika w celu
odpowiedniego wyświetlenia Serwisu,
b) określenie profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych.
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu wpisywać ponownie loginu oraz hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w Telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania[u3] , opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
Telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień
w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies czy też ich
automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawierają ustawienia
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Blokowanie bądź też usunięcie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na niektóre
funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić jego działanie.
8. Pliki cookies zamieszczane w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym Użytkownika
Serwisu mogą być również wykorzystane przez współpracujących z Administratorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

12. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz
w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi usług świadczonych przez
Administratora.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku
f) gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
g) informacje o przeglądarce Użytkownika,
h) informacje o adresie IP.
3. Dane logów serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i
są wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych serwera.